• Nguyễn Minh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Bs CK2 QLYT
 • Võ Ngọc Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   CKI Quản lý Dược
 • Nguyễn Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Bs CK2 Nội TQ
 • Nguyễn Thị Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Bs CK1 YTCC
Giới thiệu