• sli4_cc15fae8f7
Thông tư. Quy định chi tiết về kinh doanh dược của Luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Thông tư. Quy định chi tiết về kinh doanh dược của Luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Thông tư. Quy định chi tiết về kinh doanh dược của Luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Vui lòng click Download thông tư: Thông tư
Tin tức y tế