Thực hiện Công văn 654/CV-TU ngày 17/10/2023 về việc thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.