Long Xuyên ra quân chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng

Giới thiệu